เคมีพื้นฐาน เทอม 2

เคมีพื้นฐาน ม.6 ภาคเรียนที่ 2

เนื้อหา
สารชีวโมเลกุล
ปิโตรเลียม
พอลิเมอร์

คำอธิบายรายวิชาเคมีพื้น_2  <<<<<< โหลดได้ที่นี่

Advertisements
 1. O-net ปี51
  41. ขอใดจับคูของมอนอเมอรและพอลิเมอรไดถูกตอง

  มอนอเมอร / พอลิเมอร

  1. ไอโซพรีน / ยางพารา

  2. เอมีน / พอลิเอไมด

  3. กรดอะมิโน / ดีเอนเอ

  4. แลกโตส / กาแลกโตส

  ็ตอบ ข้อ 1 ไอโซพรีน / ยางพารา

  นางสาวเนรัญชลา ขุนคงมี ม.6/4 เลขที่ 23

 2. O-net 53 เรื่อง พอลอเมอร์

  นาย ก ได้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการนำเอารองเท้านักเรียนที่ชำรุดไปติดกาวใหม่ เพื่อนำมาใช้ได้อีก วิธีดังกล่าวเรียกว่าอะไร

  1. reduce
  2. reuse
  3. recycle
  4. repair

  ตอบข้อ 4. repair
  เหตุผล
  จากหลัก 5R—-> Repair คือ การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆให้สามารถใช้งานต่อได

  นางสาวมอน สุเรียมมา ม.6/5 เลขที่ 33

 3. ข้อใดระบุชนิดของแก๊สและกรดที่เกิดจากการนำแก๊สนั้นไปละลายน้ำได้ถูกต้อง
  1. อีเทน- กรดน้ำส้ม
  2. คลอรีน – กรดเกลือ
  3. ไนโตรเจน – กรดไนตริก
  4. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ – กรดซัลฟิวริก
  ตอบ ข้อ2 คลอรีน กรดเกลือ

  นางสาว รวิพร เนตรสว่าง
  ม.6/5 เลขที่18

 4. พอลิเมอร์

  พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบใดเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว แต่เมื่ออุณหภูมิลดลงจะแข็งตัวได้เหมือนเดิม ?
  ก.โครงสร้างแบบกิ่ง
  ข.โครงสร้างแบบเส้น
  ค.โครงสร้างแบบร่างแห
  ง.โครงสร้างแบบกิ่งและแบบเส้น

  ตอบข้อ ง. โครงสร้างแบบกิ่งและแบบเส้น

  นางสาว ลลิตา สันพูวัน เลขที่ 24 ม.6/5

 5. ข้อสอบ ( O-NET 49 ) ปิโตเลียม
  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเคมีที่ได้จากปิโตรเลียม
  1. มีจุดเดือดสูงกว่าน้ำมันดีเซล
  2. เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ละลายน้ำได้
  3. มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและความดันปกติ
  4. ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนที่มีจำนวนคาร์บอนน้อยกว่า 5 อะตอม

  ตอบ ข้อ 3
  เพราะ ข้อ 1. น้ำมันเบนซินมีจุดเดือด 250 -340 องศาเซลเซียส
  ข้อ 2 ไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดไม่ละลายน้ำเพราะไม่มีขั้ว
  ข้อ 4 จำนวนคาร์บอนของตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเคมี คือ 6-12

  ทั้งหมดอ้างอิงจาก หนังสือเรียนสารและสมบัติของสารหน้า 37 ภาพ 2.1

  นางสาวหาญชิ่ง หน่อคำ ม. 6/5 เลขที่ 35

 6. O-NET 52
  เรื่องพอลิเมอร์
  62. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยางสังเคราะห์
  1. พอลิบิวตาไดอีนเป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม
  2. ยางเอสบีอาร์เป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม
  3. ยางเอสบีอาร์เป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น
  4. นีโอพรีนเป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น

  เฉลย
  ตอบ 2
  พอลิบิวตาไดอีน มีมอนอเมอร์ คือ บิวตาไดอีน ส่วนนีโอพรีน มีมอนอเมอร์ คือ คลอโรบิวตาไดอีน จึงเป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม
  ยางเอสบีอาร์ มีมอนอเมอร์ คือ สไตอีนและบิวตาไดอีน ส่วนยางเอบีเอส มีมอนอเมอร์ คือ อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน และบิวตาไดอีน จึงเป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม

  นางสาว นุชจรินทร์ กันแก้ว ม.6/8 เลขที่ 30

 7. นาย ก ได้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการนำเอารองเท้านักเรียนที่ชำรุดไปติดกาวใหม่ เพื่อนำมาใช้ได้อีก วิธีดังกล่าวเรียกว่าอะไร (O-net 53) (พอลอเมอร์)

  1. reduce
  2. reuse
  3. recycle
  4. repair

  ตอบข้อ 4. repair
  เหตุผล
  จากหลัก 5R—-> Repair คือ การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆให้สามารถใช้งานต่อได

  นางสาววิภา ตาสามโป่ง ม.6/11 เลขที่ 33

 8. ปิโตรเลียม

  ข้อใดกล่าวถึงผลของแก๊สอันตรายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้ถูกต้อง
  1. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้เกิดฝนกรด
  2. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
  3. แก๊สไฮโดรคาร์บอนก่อให้เกิดการระคายเคืองในระบบหายใจ
  4. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เลือดไม่สามารถรับออกซิเจนได้

  เฉลย 3 เพราะ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์จะไปจับกับเฮโมโกลบินทำให้เลือดไม่สามารถรับออกซิเจนได้ แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำให้เกิดฝนกรด แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และแก๊สไฮโดรคาร์บอนจะก่อให้เกิดการระคายเคืองในระบบหายใจ

  นางสาว ยอด กันทะวงค์ ชั้น ม.6/8 เลขที่ 32

 9. ข้อใดระบุชนิดของแก๊สและกรดที่เกิดจากการนำแก๊สนั้นไปละลายน้ำได้ถูกต้อง
  1. อีเทน- กรดน้ำส้ม
  2. คลอรีน – กรดเกลือ
  3. ไนโตรเจน – กรดไนตริก
  4. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ – กรดซัลฟิวริก
  ตอบ ข้อ2 คลอรีน กรดเกลือ

  นาย จุลพงศ์ สินปรุ เลขที่11 ม 6/3
  เรื่อง สารชีวโมเลกุล

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: