พอลิเมอร์_57

ข้อสอบพอลิเมอร์
1.Login ด้วยบัญชี Facebook
2.ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
3.ชื่อ-สกุล…………………… ชั้น…………. เลขที่ ……………..ต่อท้ายข้อสอบ
———————————————————————————————–
ตัวอย่าง

ข้อสอบ————————————– (onet’55)
1.
2.
3.
4.
เฉลย 1. เพราะ………………………………..
ชื่อ-สกุล…………………… ชั้น…………. เลขที่ ……………..

Advertisements
 1. นางสาวเนรัญชลา ขุนคงมี ม.6/4 เลขที่ 23
  O-NET 52
  เรื่องพอลิเมอร์
  62. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยางสังเคราะห์
  1. พอลิบิวตาไดอีนเป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม
  2. ยางเอสบีอาร์เป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม
  3. ยางเอสบีอาร์เป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น
  4. นีโอพรีนเป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น

  เฉลย
  ตอบ 2
  พอลิบิวตาไดอีน มีมอนอเมอร์ คือ บิวตาไดอีน ส่วนนีโอพรีน มีมอนอเมอร์ คือ คลอโรบิวตาไดอีน จึงเป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม
  ยางเอสบีอาร์ มีมอนอเมอร์ คือ สไตอีนและบิวตาไดอีน ส่วนยางเอบีเอส มีมอนอเมอร์ คือ อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน และบิวตาไดอีน จึงเป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม

 2. ข้อสอบ O-net 2550

  คำถาม : ข้อใดเป็นเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ ?
  ก.ลินิน
  ข.ไนลอน 6,6
  ค.เรยอน
  ง.เซลลูโลส

  เฉลย ค.เรยอน เพราะ เป็นเส้นใยที่ได้จากการนำสารจากธรรมชาติ มาปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น การนำเซลลูโลสจากพืชมาทำปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิด เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ นำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเส้นใยธรรมชาติ ตัวอย่างเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ เช่น วิสคอสเรยอง แบมเบอร์กเรยอง เป็นต้น

  นาย อนุรักษ์ ศรีวิชัย ม.6/7 เลขที่ 9

 3. ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตจากมอนอเมอร์ที่เป็นสารอืนทรีย์
  1.ซิลิโคน
  2.พลาสติก
  3.ยางสังเคราะห์
  4.พอลิเอสเทอร์

  เฉลย 1.ซิลิโคน เพราะซิลิโคนเป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตจากซิลิคอนซึ่งเป็นสารอนินทรีย์เป็นมอนอเมอร์ ส่วนพลาสติก ยางสังเคราะห์ และพอลิเอสเทอร์ ผลิตจากคาร์บอนซึ่งเป็นสารอินทรีย์เป็นมอนอเมอร์

  น.ส. อรุณี อินต๊ะ เลขที่31 ม.6/3

 4. ข้อสอบ o-net ปี53 (พอลิเมอร์)
  76.หลังจากดำเนินการกักน้ำมันไว้ได้แล้วควรดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  1. เผาให้สลายตัวไปกลางทะเล
  2. ใช้พอลิเมอร์ดูดซับเอาไว้แล้วนำไปเผากำจัดในโรงเผา
  3. เติมสารซักฟอกเพื่อให้ละลายหายลงไปในทะเล
  4. เติมสารซักฟอกเพื่อให้กระจายออกเป็นชั้นบางๆ บนผิวทะเล

  เฉลย ตอบ ข้อ 1. เพราะ นิวเคลียสของอะตอมนั้นจะประกอบไปด้วยโปรตอนที่มีประจุบวก และนิวตรอนที่เป็นกลางทางไฟฟ้า จึงทำให้แรงไฟฟ้ามีอิทธิพลน้อยมากภายในนิวเคลียส และด้วยมวลของโปรตอนและนิวตรอนที่มีน้อยมาก ทำให้แรงดึงดูดระหว่างมวลไม่มีผล เพราะฉะนั้นแรงที่ทำหน้าที่ยึดโปรตอนกับนิวตรอนไว้ภายในนิวเคลียสนั้นก็คือ
  แรงนิวเคลียร์เพียงอย่างเดียว

  นางสาว สุมินตรา มโนศักดิ์ เลขที่ 21 ม. 6/5

 5. ข้อสอบ : ข้อใดเป็นประโยชน์ของพอลิเมอร์สังเคราะห์? (O-Net 52)
  ก.ใช้ทำอวัยวะเทียม
  ข.ใช้ในด้านศัลยกรรมตกแต่ง
  ค.ใช้เป็นสารยึดติด เช่น กาว
  ง.ถูกทุกข้อ

  เฉลย : ง.ถูกทุกข้อ พอลิเมอร์สังเคราะห์ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิด พอลิเมอร์มีการใช้ในการยึดเกาะและการหล่อลื่นอย่างกว้างขวาง

 6. ข้อใดจับคู่ของมอนอเมอร์และพอลิเมอร์ได้ถูกต้อง(O-Net 51)
  มอนอเมอร์ พอลิเมอร์
  1. ไอโซพรีน ยางพารา
  2. เอมีน พอลิเอไมด์
  3. กรดอะมิโน ดีเอ็นเอ
  4. แลกโตส กาแลกโตส

  ตอบ 1. ไอโซพรีน ยางพารา
  เพราะไอโซพรีน(มอนอเมอร์)รวมตัวจับกันจำนวนมากๆจะเป็นยาง(พาราพอลิเมอร์)

  นายจักริน แซ่หลี่ ม.6/2 เลขที่15

 7. นางสาวฐิติชญา สายศิริ เลขที่ 18 ม.6/1
  (O-Net )

  เกณฑ์ใดใช้ในการแยกพลาสติกออกเป็นเทอร์มอพลาสติกและพลาสติกเทอร์มอเซต
  1.ความหนาแน่น
  2.ความคงทนต่อกรด-เบส
  3.การละลายในตัวทำละลายอินทรีย์
  4.การเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อน

  เฉลย
  เทอร์มออพลาสติกเป็นพลาสติกที่เมื่อได้รับความร้อนแล้วจะหลอมเหลวและจะกลับมาแข็งตัวใหม่อีกครั้งเมื่อเย็นลง ส่วนพลาสติกเทอร์มอเซตเป็นพลาสติกที่เมื่อได้รับความร้อนที่สูงมากเกินไปจะแตกและหัก ไม่สามรถคืนรูปได้ ดังนั้นจึงใช้การเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนเป็นเกณฑ์ในการแยกพลาสติกทั้ง 2 ประเภทนี้

 8. O’net ปี52

  พลาสติกชนิดหนึ่งนำมาใช้ทำสวิตซ์ไฟฟ้า เป็นพลาสติกที่มีความแข็งมาก แต่เมื่อถูกความร้อนสูงมากๆ จะเปราะและแตกหักได้ พลาสติกชนิดนี้น่าจะมีโครงสร้างแบบใด
  1. โครงสร่างแบบกิ่ง
  2. โครงสร้างแบบเส้น
  3. โครงสร้างแบบร่างแห
  4. โครงสร้างแบบกิ่งหรือแบบร่างแห

  ตอบข้อ3
  = พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบกิ่งจะมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวต่ำ มีความยืดหยุ่น ความเหนียวต่ำ เมื่อร้อนจะอ่อนตัวและเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นจะมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวสูง มีลักษณะแข็ง ขุ่น และเหนียว ส่วนพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างแหจะมีความแข็งแกร่ง แต่เปราะ

  นางสาวรังสิยา สวัสดิ์สุข เลขที่21 ม.6/3

 9. ข้อสอบ;พิจารณาจากข้อความต่อไปนี้(แนวข้อสอบo-net)
  ก.พลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง จะมีสมบัติแข็ง เปราะหรือกรอบ ดึงให้ยืดได้ยาก
  ข.พลาสติกเทอร์โมเซต เป็นพลาสติกที่อ่อนตัวได้เมื่อรับความร้อนและแข็งตัว เมื่ออุณหภูมิลดลง
  สามารถหลอมนำไปใช้ใหม่ได้
  ค.เทอร์โมพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่โมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาวมีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์
  น้อยมากได้แก่ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลิน
  ข้อใดถูกต้อง
  1. ข้อ ก และ ข 2.ข้อ ข และ ค
  3. ข้อ ก และ ค 4.ข้อ ก,ข และ ค

  เฉลย: 3. ข้อ ก และ ค เพราะ
  ข.(ผิด) เนื่องจาก พลาสติกเทอร์โมเซต เมื่อได้รับความร้อนมักจะเสื่อมสภาพ โดยไม่
  สามารถอ่อนตัวหรือหลอมได้ใหม่ เพราะเป็นโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างแห
  ดังนั้น ข้อ ก และ ค จึงถูกต้อง

  นางสาวศิริพร ไกซิง ม.6/3 เลขที่ 18

 10. พอลิเมอร์
  o-net’53
  สารอินทรีย์ชนิดใดต่อไปนี้ที่จัดเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์หลายชนิด
  1.ยางพารา
  2.เซลลูโลส
  3.ไกลโคเจน
  4.กรดนิวคลีอิก

  เฉลย
  4.กรดนิวคลีอิก
  เพราะกรดนิวคลีอิกเป็นพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์ ที่ต่อกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ นั่นก็คือกรดอะมิโนที่ต่างชนิดกันต่อกัน คือเกิดจากมอนอเมอร์หลายชนิดต่อกัน
  นางสาวเสาวณีย์ แซ่ล่อ ม.6/1 เลขที่ 24

 11. การคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆจะทำให้สะดวกในการกำจัดถ้าพบสัญลักษณ์รีไซเคิล (Recycle) ที่ถังขยะ ขยะในข้อใดควรทิ้งลงฝนถังใบนี้ ( o-net 49 )
  1.พรม เต้าเสียบไฟฟ้า แบตเตอรี่
  2.ใบไม้ กระดาษ เศษผ้า
  3. ถ่านไฟฉาย เศษแก้ว กาว
  4. ขวดน้ำพลาสติก กระดาษ แก้ว
  เฉลย เนื่องจากสัญลักษณที่โจทยกําหนดมาใหเป็นสัญลักษณของวัสดุที่สามารถนํากลับมารี
  ไซเคิลใชงานไดใหมซึ่งขวดพลาสติก กระดาษ แกว เป็นวัสดุที่สามารถนํามารีไซเคิลได
  ขอ 1 แบตเตอรไมจัดเปนวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได
  ขอ 2 ใบไมเปนว ัสดุยอยสลายไมจัดเปนว ัสดุรีไซเคิล
  ขอ 3 ถานไฟฉายและกาว ไมจัดเปนวัสดุรีไซเคิล

  นางสาวกาญจนา ศรีวอุไร ม.6/1 เลขที่ 39

 12. ข้อสอบ ข้อใดไม่ถูกต้อง(แนวข้อสอบonet’57)
  1.พลาสติกชนิดเทอร์มอพลาสติกสามารถนำมาแปรรูปใช้ใหม่ได้
  2.ยางธรรมชาติ ยืดหยุ่น แต่ไม่ทนความร้อน
  3.ยาง IR มีคุณภาพสม่ำเสมอจึงใช้ทำจุกนมยาง
  4.เส้นใยไหม เป็นพอลิเมอร์ประเภทเซลลูโลส

  เฉลย 4 เพราะ เส้นใยไหมเป็นเส้นใยจากสัตว์ เป็นเส้นใยที่เป็นพอลิเมอร์ประเภทโปรตีน
  ชื่อ-สกุล นางสาวลลิตา สิงห์คำปุก ชั้น ม.6/1 เลขที่ 21

 13. พอลิยูเรีย ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นพลาสติกเทอร์มอเซต ที่เลิกใช้งานแล้วควรดำเนินการอย่างไรจึงเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่สุด (ENT-O’54)
  ก.นำไปหลอมเพื่อขึ้นรูปใหม่
  ข.นำไปรีไซเคิล (recycle)
  ค.นำไปใช้ซ้ำ (reuse)
  ง.นำไปเผาทำลาย
  คำตอบ ค เพราะ รีไซเคิลไม่ได้เราจึงต้องน้ำกลับมาใช้ใหม่

  นายสมเกียรติ ใจอิน ชั้น ม.6/1 เลขที่12

 14. ข้อสอบ O-net 2550 (พอลิเมอร์)
  เพราะเหตุใดพลาสติกเทอร์มอเซต เมื่อขึ้นรูปด้วยการผ่านความร้อนหรือแรงดันแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้อีก ?
  1. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบกิ่ง
  2. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบเส้น
  3. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบร่างแห
  4. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบกิ่งและแบบเส้น

  ตอบ ข้อ 3.
  ข้อ 1. ผิด เนื่องจากไกลโคเจนละลายน้ำ ส่วนเซลลูโลสไม่ละลายน้ำ
  ข้อ 2. ผิด เนื่องจากมอลเทสเป็นเอนไซม์ที่สลายน้ำตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส 2 โมลกุล
  ข้อ 3. ถูก เนื่องจากพอลิเมอไรเซชันของกลูโคสจะเป็นแบบควบแน่นน้ำด้วย
  ข้อ 4. ผิด เนื่องจากฟรักโทสเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 6 อะตอม มี่สูตร C6H12O6
  ส่วนไรโบสเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม มีสูตร C5H10O5

  นายดลวัฒน์ ชีวินงามศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 12

 15. ข้อสอบ O-net 2550 (พอลิเมอร์)
  เพราะเหตุใดพลาสติกเทอร์มอเซต เมื่อขึ้นรูปด้วยการผ่านความร้อนหรือแรงดันแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้อีก ?
  1. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบกิ่ง
  2. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบเส้น
  3. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบร่างแห
  4. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบกิ่งและแบบเส้น

  ตอบ ข้อ 3.
  ข้อ 1. ผิด เนื่องจากไกลโคเจนละลายน้ำ ส่วนเซลลูโลสไม่ละลายน้ำ
  ข้อ 2. ผิด เนื่องจากมอลเทสเป็นเอนไซม์ที่สลายน้ำตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส 2 โมลกุล
  ข้อ 3. ถูก เนื่องจากพอลิเมอไรเซชันของกลูโคสจะเป็นแบบควบแน่นน้ำด้วย
  ข้อ 4. ผิด เนื่องจากฟรักโทสเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 6 อะตอม มี่สูตร C6H12O6
  ส่วนไรโบสเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม มีสูตร C5H10O5

  นายดลวัฒน์ ชีวินงามศักดิ์ เลขที่ 12

 16. ข้อ34ปี48 ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติทั้งหมด
  1.แป้ง เซลลูโลส พอลิสไตรีน
  2.โปรตีน พอลิสไตรีน กรดนิวคลิอิก
  3.ยางพารา พอลิเอทิลีน เทฟลอน
  4.ไกลโคเจน ไขมัน ซิลิโคน
  เฉลย ตอบข้อ 2.
  เพราะ
  ข้อ 1 ผิด เพราะ พอลิสไตรีน เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ แป้งและเซลลูโลส เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ
  ข้อ 2 ถูก เพราะ โปรตีน พอลิไอโซพรีน และกรดนิวคลีอิก เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ
  ข้อ 3 ผิด เพราะ พอลิเอทิลีน และ เทฟลอน เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ ส่วนยางพารา เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ
  ข้อ 4 ผิด เพราะ ไกลโคเจน เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ ส่วนไขมัน ไม่ใช่พอลิเมอร์

  นางสาว วราภรณ์ แก้ววิฑรูย์ ม.6/4 เลขที่37

 17. คำถาม : เมื่อนำยางชนิดหนึ่งที่มีสมบัติยืดหยุ่นมาเผาไฟ พบว่าเกิดแก๊สที่ละลายน้ำแล้วได้สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรด ชนิดของยางและแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นข้อใด (o-net 53)

  ชนิดของยาง ควันที่เกิดจากการเผา
  1. ซิลิโคน SiO2
  2. ยางวัลคาไนซ์ SO2
  3. พอลิไวนิลแอซีเตท HCI
  4. ไนลอน 66 NH3

  เฉลย 2 เหตุผล ยางวัลคาไนซ์มีการเติมซัลเฟอร์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ

  นางสาว สุรีย์พร คำแก้วแจ่ม ม.6/4 เลขที่ 25

 18. ข้อสอบ เกณฑ์ใดใช้ในการแยกพลาสติกออกเป็นเทอร์มอพลาสติกและพลาติกเทอร์มอเซต (o-net’ 52)
  1. ความหนาแน่น
  2. ความคงทนต่อกรด-เบส
  3. การละลายในตัวทำละลายอินทรีย์
  4. การเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อน

  เฉลย 4. เพราะเทอร์มอพลาสติกเป็นพลาสติกที่เมื่อได้รับความร้อนแล้วจะหลอมเหลว และจะกลับมาแข็งตัวใหม่อีกครั้งเมื่อเย็นลง ส่วนพลาสติกเทอร์มอเซตเป็นพลาสติกที่เมื่อได้รับความร้อนที่สูงมากเกินไปจะแตกและหัก ไม่สามารถคืนรูปได้ ดังนั้นจึงใช้การเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนเป็นเกณฑ์ในการแยกพลาสติกทั้ง 2 ประเภทนี้

  ชื่อ-สกุล นางสาว ธนาภา เดิมต่างเชื้อ ชั้น6/3 เลขที่ 28

 19. ข้อสอบพลาสติกชนิดหนึ่งนำมาใช้ทำสวิตซ์ไฟฟ้า เป็นพลาสติกที่มีความแข็งมาก แต่เมื่อถูกความร้อนสูงมากๆ จะเปราะและแตกหักได้ พลาสติกชนิดนี้น่าจะมีโครงสร้างแบบใด (onet’53)
  1. โครงสร่างแบบกิ่ง
  2. โครงสร้างแบบเส้น
  3. โครงสร้างแบบร่างแห
  4. โครงสร้างแบบกิ่งหรือแบบร่างแห

  เฉลย 3. เพราะพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบกิ่งจะมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวต่ำ มีความยืดหยุ่น ความเหนียวต่ำ เมื่อร้อนจะอ่อนตัวและเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นจะมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวสูง มีลักษณะแข็ง ขุ่น และเหนียว ส่วนพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างแหจะมีความแข็งแกร่ง แต่เปราะ

  ชื่อ-สกุล นางสาว รัตนาภรณ์ แสงหล้า ชั้น 6/3 เลขที่15

 20. ข้อสอบ:ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยางสังเคราะห์ (แนวข้อสอบ O-net)
  1. พอลิบิวตาไดอีนเป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบต่อเติม
  2. ยางเอสบีอาร์เป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบต่อเติม
  3. ยางเอบีเอสเป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น
  4. นีโอพรีนเป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น

  เฉลย: ตอบ 2 เพราะพอลิบิวตาไดอีน มีมอนอเมอร์ คือ บิวตาไดอีน ส่วนนีโอพรีน มีมอนอเมอร์ คือ คลอโรบิวตาไดอีน จึงเป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบต่อเติม
  ยางเอสบีอาร์ มีมอนอเมอร์ คือ สไตรีนและบิวตาไดอีน ส่วนยางเอบีเอส มี
  มอนอเมอร์ คือ อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน และบิวตาไดอีน จึงเป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบต่อเติม

  นาย วิเชียร ทะวงษา ม.6/1 เลขที่ 15

 21. คำถาม : พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบใดเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว แต่เมื่ออุณหภูมิลดลงจะแข็งตัวได้เหมือนเดิม ?(o-net 50)
  1 : โครงสร้างแบบกิ่ง
  2 : โครงสร้างแบบเส้น
  3 : โครงสร้างแบบร่างแห
  4 : โครงสร้างแบบกิ่งและแบบเส้น

  ตอบ4 เพราะพอลิเมอร์แบบเส้นจะพบโซ่พอลิเมอร์เรียงชิดกันมากว่าโครงสร้างแบบอื่นๆ จึงมีความหนาแน่น และจุดหลอมเหลวสูง มีลักษณะแข็ง ขุ่นเหนียวกว่าโครงสร้างอื่นๆ

  นาย ธนะศักดิ์ แสนปิง ม.6/2 เลขที่ 9

 22. ข้อสอบ พลาสติกชนิดหนึ่งมีสมบัติดังนี้ (O-Net50)
  ก.ประกอบด้วยมอนอเมอร์เพียงชนิดเดียว
  ข.เป็นเทอร์มอพลาสติก
  ค.เมื่อไหม้ไฟจะเกิดควันสีขาว กลิ่นคล้ายกรดเกลือ
  ง.ใช้ทำรองเท้า กระดาษติดผนัง

  พลาสติกชนิดใดมีสมบัติดังกล่าว
  1.พลลิยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
  2.พอลิสไตรีน
  3.พอลิโพรพิลีน
  4.พอลิไวนิลคลอไรด์

  เฉลย ข้อ 4 เพราะ จากข้อมูลจะบอกได้ว่าเป็นพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด์ ซึ่งเกิดจากมอนอเมอร์ไวนิลคลอไรด์ (CH2 = CH – Cl) เป็นพลาสติกคืนรูปจะหลอมและอ่อนตัวเมื่อเผาไหม้จะเกิดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์

  นายสมรัก ตระกูลมั่งมีดี ม.6/2 เลขที่ 3

 23. ข้อสอบ. ข้อใดจัดประเภทของพลาสติกได้ถูกต้อง (O-net 51)
  เทอร์มอพลาสติก/พลาสติกเทอร์มอเซ็ต
  1. โฟม เก้าอี้พลาสติก
  2. ถุงพลาสติก ดอกไม้พลาสติก
  3. กระดาษปิดผนัง เต้าเสียบไฟฟ้า
  4. ด้ามจับเตารีด ฟิล์มถ่ายภาพ

  ตอบข้อ 3.
  เหตุผล ข้อ 1 ผิด เพราะเก้าอี้พลาสติกเป็นเทอร์มอพลาสติก
  ข้อ 2 ผิด เพราะดอกไม้พลาสติกเป็นเทอร์มอพลาสติก
  ข้อ 4 ผิด เพราะด้ามจับเตารีดเป็นพลาสติกเทอร์มอเซ็ตและฟิล์มถ่ายภาพเป็นเทอร์มอพลาสติก

  นาย ณัฐธัญ มังคราช ม.6/3 เลขที่ 9

 24. ข้อสอบ o-net (พอลิเมอร์)
  59. ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติทั้งหมด
  1. ลินิน ไนลอน เซลลูโลส​​
  2. พีวีซี นีโอพรีน ยางพารา
  3. ไคติน ซิลิโคน ไกลโคเจน​
  4. แป้ง โปรตีน กรดนิวคลีอิก
  เฉลย
  ตอบ4
  ลินิน เซลลูโลส ยางพารา ไคติน ไกลโคเจน แป้ง โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เป็น
  พอลิเมอร์ธรรมชาติ ส่วนไนลอน พีวีซี นีโอพรีน ซิลิโคน เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์
  ชื่อ นางสาว ฉันทิศา จามีกรนิธิ ม.6/5 เลขที่28

 25. ข้อสอบ:การคัดแยกขยะออกเป็ฯประเภทต่างๆ จะทำให้สะดวกในการกำจัด ถ้าพบสัญลักษณ์ “รีไซเคิล”(ลูกศร3ลูกศรวนกันเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า) ที่ถังขยะ ขยะในข้อควรทิ้งลงในถังใบนี้(O-NET 48)

  1.พรม เต้าเสียบไฟฟ้า แบตเตอรี่
  2.ใบไม้ กระดาษ เศษผ้า
  3.ถ่านไฟฉาย เศษแก้ว กาว
  4.ขวดน้ำพลาสติก กระดาษ แก้ว

  เฉลยข้อ 4. เนื่องจากสัญลักษณ์ ที่โจทย์กำหนดมาให้ เป็นสัญลักษณ์ของวัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้งานได้ใหม่ ซึ่งขวดพลาสติก กระดาษ แก้ว เป็นวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้
  ข้อ 1 แบตเตอรี่ ไม่จัดเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้
  ข้อ 2 ใบไม้ เป็นวัสดุย่อยสลาย ไม่จัดเป็นวัสดุรีไซเคิล
  ข้อ 3 ถ่านไฟฉาย และ กาว ไม่จัดเป็นวัสดุรีไซเคิล

  นางสาว วริศรา มัฆวาฬ เลขที่ 22 ม.6/4

 26. ข้อสอบ ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติทั้งหมด (แนวข้อสอบ O-net)
  1. ลินิน ไนลอน เซลลูโลส
  2. พีวีซี นีโอพรีน ยางพารา
  3. ไคติน ซิลิโคน ไกลโคเจน
  4. แป้ง โปรตีน กรดนิวคลีอิก

  เฉลย: 4. ลินิน เซลลูโลส ยางพารา ไคติน ไกลโคเจน แป้ง โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เป็น
  พอลิเมอร์ธรรมชาติ ส่วนไนลอน พีวีซี นีโอพรีน ซิลิโคน เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์

  นายวราพล แซ่ลี้ ม.6/1 เลขที่ 9

 27. ( O-net 2550 ) พอลิเมอร์
  เพราะเหตุใดพลาสติกเทอร์มอเซต เมื่อขึ้นรูปด้วยการผ่านความร้อนหรือแรงดันแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้อีก ?
  1. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบกิ่ง
  2. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบเส้น
  3. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบร่างแห
  4. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบกิ่งและแบบเส้น

  ตอบ 3.

  เฉลย ข้อ 3.
  ข้อ 1. ผิด เนื่องจากไกลโคเจนละลายน้ำ ส่วนเซลลูโลสไม่ละลายน้ำ
  ข้อ 2. ผิด เนื่องจากมอลเทสเป็นเอนไซม์ที่สลายน้ำตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส 2 โมลกุล
  ข้อ 3. ถูก เนื่องจากพอลิเมอไรเซชันของกลูโคสจะเป็นแบบควบแน่นน้ำด้วย
  ข้อ 4. ผิด เนื่องจากฟรักโทสเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 6 อะตอม มี่สูตร C6H12O6
  ส่วนไรโบสเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม มีสูตร C5H10O5

  นางสาว สุปราณี แก้วแปง ม.6/1 เลขที่36

 28. ข้อสอบ ข้อใดเป็นสมบัติของเทอร์มอพลาสติก O-net 49

  1.ทำจากสารประกอบที่มีคาร์บอนจับกับคาร์บอนด้วยพันธะคู่
  2.สามารถทำให้หลอมเหลวได้เพียงครั้งเดียว
  3.เกิดการเผาไหม้ก่อนกานหลอมเหลว
  4.สามารถทำให้อ่อนตัวได้หลายๆ ครั้งเมื่อถูกความร้อน

  ตอบ. 4.สามารถทำให้อ่อนตัวได้หลายๆ ครั้งเมื่อถูกความร้อน
  เพราะ เทอร์มอพลาสติกThermoplastic สามารถนำมารีไซเคิลใหม่ได้ ด้วยการนำมาหลอมเหลวแล้วขึ้นรูปใหม่ เป็นพลาสติกชนิดที่อ่อนตัวเมื่อถูกความร้อน จึงเปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย

  นางสาวนุชรินทร์ นันทเสน เลขที่ 12 ม.6/2

 29. ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติทั้งหมด (O-Net 48 สอบ ก.พ.49)
  1. แป้ง เซลลูโลส พอลิสไตรีนพลีน
  2. โปรตีน พอลิไอโซพรีน กรดนิวคลีอิก
  3. ยางพารา พอลิเอทิลีน เทฟลอน
  4. ไกลโคเจน ไขมัน ซิลิโคน

  เฉลย ขอ 2. เพราะ

  ขอ 1 ผิด เพราะ พอลิสไตรีน เปนพอลิเมอรสังเคราะห แปงและเซลลูโลส เปนพอลิเมอรธรรมชาติ
  ขอ 2 ถูก เพราะ โปรตีน พอลิไอโซพรีน และกรดนิวคลีอิก เปนพอลิเมอรธรรมชาติ
  ขอ 3 ผิด เพราะ พอลิเอทิลีน และ เทฟลอน เปนพอลิเมอรสังเคราะห สวนยางพารา เปนพอลิ
  เมอรธรรมชาติ
  ขอ 4 ผิด เพราะ ไกลโคเจน เปนพอลิเมอรสังเคราะห สวนไขมัน ไมใชพอลิเมอร

  นางสาวดวงหฤทัย ไสวงาม ม.6/1 เลขที่ 33

 30. 41. ขอใดจับคูของมอนอเมอรและพอลิเมอรไดถูกตอง (o-net 51)
  1. ไอโซพรีน กับ ยางพารา
  2. เอมีน กับ พอลิเอไมด
  3. กรดอะมิโน กับ ดีเอ็นเอ
  4. แลกโตส กับ กาแลกโทส
  เฉลย ตอบ ข้อ 1 เพราะ ไอโซพรีนเป็นสารตั้งต้น (มอนอเมอร์) มารวมตัวกันจะได้พอลิไอโซพรีน (ยางพาราซึ่งเป็นยางธรรมชาติ ) และ ไอโซพรีนเป็นหน่วยย่อยของยางพารา
  พอลิเมอร์คือสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วยหน่วยเล็กๆ ของสารที่อาจจะเหมือนกันหรือต่างกันมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนต์ ส่วนมอนอเมอร์คือหน่วยเล็กๆ ของสารในพอลิเมอร์ นายธีรวัช ยศเรืองศักดิ์ เลขที่ 3 ม 6/1

 31. พอลิเมอร์ในข้อใดที่เป็นโคพอลิเมอร์ที่พบได้ในธรรมชาติ
  ก ยางพารา
  ข เซลลูโลส
  ค ไกลโคเจน
  ง โปรตีน

  เฉลย ง.โปรตีน เพราะเกิดจากต่อกันของกรดอะมิโนหลายชนิดเป็นสายยาว

  นาย จักรี ยานุ เลขที่12 ม. 6/3

 32. ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติทั้งหมด
  ก แป้ง เซลลูโลส พอลิสไตรีน
  ข โปรตีน พอลิไอโซปรีน กรดนิวคลีอิก
  ค ยางพารา พอลิเอทิลีน เทฟลอน
  ง ไกลโคเจน ไขมัน ซิลิโคน

  เฉลย ข. โปรตีน เป็นพอลิเมอร์ของกรดอะมิโน
  พอลิไอโซปรีน คือ ยางธรรมชาติ
  กรดนิวคลีอิก เป็นพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์

  นาย พิตรพิบูล กันฑิลวัฒนา ม.6/3 เลขที่ 6

 33. ข้อใดจับคู่ของมอนอเมอร์และพอลิเมอร์ได้ถูกต้อง
  1.ไอโซพรีน ยางพารา
  2.เอมีน พอลิเอไมด์
  3.กรดอะมิโน ดีเอ็นเอ
  4.แลกโตส กาแลกโตส

  เฉลย ตอบข้อ 1 ถูกต้องเพราะไอโซพรีนเป็นสารตั้งต้น(มอนอเมอร์)มารวมตัวกันจะได้พอลิไอโซพรีน(ยางพาราซึ่งเป็นธรรมชาติ)

  นายภานุพงศ์ ต๊ะดุก ม.6/2 เลขที่ 6

 34. ข้อสอบ เกณฑ์ใดใช้ในการแยกพลาสติกออกเป็นเทอร์มอพลาสติกและพลาติกเทอร์มอเซต(แนวข้อสอบonet’)
  1. ความหนาแน่น
  2. ความคงทนต่อกรด-เบส
  3. การละลายในตัวทำละลายอินทรีย์
  4. การเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อน

  เฉลย 4. เพราะเทอร์มอพลาสติกเป็นพลาสติกที่เมื่อได้รับความร้อนแล้วจะหลอมเหลว และจะกลับมาแข็งตัวใหม่อีกครั้งเมื่อเย็นลง ส่วนพลาสติกเทอร์มอเซตเป็นพลาสติกที่เมื่อได้รับความร้อนที่สูงมากเกินไปจะแตกและหัก ไม่สามารถคืนรูปได้ ดังนั้นจึงใช้การเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนเป็นเกณฑ์ในการแยกพลาสติกทั้ง 2 ประเภทนี้
  ชื่อ-สกุล น.ส.นันทกา ศรีออน ชั้น6/1เลขที่ 30

 35. พลาสติกที่ใช้ทำกล่องโฟมใส่อาหารและยางรัดของจะมีสมบัติคล้ายกับพอลิเมอร์ชนิดใดตามลำดับ (o-Net ปี 49)
  พอลิเมอร์ A ลักษณะทางกายภาพ โปร่งใส เปราะ สภาพการไหม้ไฟ เขม่ามาก ควันมีกลิ่นคล้ายแก๊สจุดตะเคียง
  การนำมารีไซเคิล ได้
  พอลิเมอร์ B ลักษณะทางกายภาพ ยืดหยุ่น เหนียว สภาพการไหม้ไฟ ควันขาว กลิ่นกรด การนำมารีไซเคิล ได้
  พอลิเมอร์ C ลักษณะทางกายภาพ ยืดหยุ่น เหนียว สภาพการไหม้ไฟ เขม่ามาก ควันดำ การนำมารีไซเคิล ไม่ได้
  พอลิเมอร์ D ลักษณะทางกายภาพ ทึบแสง แข็ง สภาพการไหม้ไฟ ติดไฟยากไม่หลอมเหลวแต่ไหม้เป็นเถ้าทั้งหมดการนำมารีไซเคิล ไม่ได้
  1. A และ C 2. B และ C 3. C และ B 4. D และ B
  เฉลยขอ 1.
  • พลาสติกที่ใชทํากลองใสโฟมใสอาหาร คือ พอลิสไตรีน จัดเปนพวกเทอรโมพลาสติกเมื่อถูกเผาไหมจะมี
  เขมามากและมีควันกลิ่นคลายแกสจุดตะเกียง
  • ยางยืดรัดของเปนพอลิเมอรที่มีความยืดหยุ่นและเหนียว ไมสามารถนํากลับมารีไซเคิลไดเมื่อถูกเผา
  ไหมจะมีเขม่ามากและมีควันดํา
  นางสาว หนึ่งฤทัย ยี่เป็ง ชั้น ม.6/2 เลขที่ 36

 36. ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติทั้งหมด
  1แป้ง เซลลูโลส พอลิสไตริน
  2.โปรตีน พอลิไอโซพรีน กรดนิวคลีอิก
  3.ยางพารา พอลิเอทิลีน เทฟลอน
  4.ไกลโคเจน ไขมัน ซิลิโคน

  . เฉลยขอ 1.
  • พลาสติกที่ใชทํากลองใสโฟมใสอาหาร คือ พอลิสไตรีน จัดเปนพวกเทอรโมพลาสติกเมื่อถูกเผาไหมจะมี
  เขมามากและมีควันกลิ่นคลายแกสจุดตะเกียง
  • ยางยืดรัดของเปนพอลิเมอรที่มีความยืดหยนและเหน ุ ยวี ไมสามารถนํากลับมารีไซเคิลไดเมื่อถูกเผา
  ไหมจะมีเขมามาก  และมีควันดํา

  นางสาว จิรภัทร์ กันธิพันธ์ ม.6/2 เลขที่ 30

 37. ข้อสอบ: พอลิเมอร์ธรรมชาติในข้อใดที่ประกอบด้วยมอนอเมอร์มากกว่าหนึ่งชนิด (มช.52)
  1.แป้ง
  2.กรดนิวคลีอิก
  3.เซลลูโลส
  4.ไกลโคเจน
  เฉลย: 2.กรดนิวคลีอิก (Nucleic acid) ประกอบด้วยหน่วยย่อยคือ นิวคลีโอไทด์ จำนวนมากเชื่อมต่อกันเป็นสายโซ่ยาว ซึ่งหน่วยย่อยนิวคลีโอไทด์เกิดจากการประกอบกันของน้ำตาลฟอสเฟตและเบสอินทรีที่แตกต่างกัน จึงจัดกรดนิวคลีอิกเป็นพอลิเมอร์ชนิดที่มีสาตั้งต้น หรือมอนอเมอร์ต่างชนิดกันที่เรียกว่า โคพอลิเมอร์ ตังอย่างกรดนิวคลีอิกคือ DNA RNA
  ส่วนแป้ง เซลลูโลส ไกลโคเจน เกิดจากการรวมตัวกันของมอนอเมอร์ชนิดเดียวกันทั้งหมด นั่นคือ น้ำตาลกลูโคส แต่การจัดเรียงตัวต่างกันจึงทำให้มีลักษณะต่างกัน และเรียนพอลิเมอร์เหล่านี้ว่า ฮอมอพอลิเมอร์ ที่พบได้ตามธรรมชาติ

  นางสาวหัสยา สุจา ม.6/3 เลขที่ 38

 38. ข้อสอบ พลาสติกชนิดหนึ่งมีสมบัติดังนี้ (O-Net50)
  ก.ประกอบด้วยมอนอเมอร์เพียงชนิดเดียว
  ข.เป็นเทอร์มอพลาสติก
  ค.เมื่อไหม้ไฟจะเกิดควันสีขาว กลิ่นคล้ายกรดเกลือ
  ง.ใช้ทำรองเท้า กระดาษติดผนัง

  พลาสติกชนิดใดมีสมบัติดังกล่าว
  1.พลลิยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
  2.พอลิสไตรีน
  3.พอลิโพรพิลีน
  4.พอลิไวนิลคลอไรด์

  เฉลย ข้อ 4 เพราะ จากข้อมูลจะบอกได้ว่าเป็นพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด์ ซึ่งเกิดจากมอนอเมอร์ไวนิลคลอไรด์ (CH2 = CH – Cl) เป็นพลาสติกคืนรูปจะหลอมและอ่อนตัวเมื่อเผาไหม้จะเกิดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์

  นางสาว กันตนา มานะประโคน ม.6/3 เลขที่ 37

 39. ข้อใดเป็นสมบัติของเทอร์มอพลาสติก ( O-net 49 )

  1.ทำจากสารประกอบที่มีคาร์บอนจับกับคาร์บอนด้วยพันธะคู่
  2.สามารถทำให้หลอมเหลวได้เพียงครั้งเดียว
  3.เกิดการเผาไหม้ก่อนกานหลอมเหลว
  4.สามารถทำให้อ่อนตัวได้หลายๆ ครั้งเมื่อถูกความร้อน

  ตอบ. 4.สามารถทำให้อ่อนตัวได้หลายๆ ครั้งเมื่อถูกความร้อน
  เพราะ เทอร์มอพลาสติก(Thermoplastic) สามารถนำมารีไซเคิลใหม่ได้ ด้วยการนำมาหลอมเหลวแล้วขึ้นรูปใหม่ เป็นพลาสติกชนิดที่อ่อนตัวเมื่อถูกความร้อน จึงเปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย

  นายสมศักดิ์ งามแสง ชั้น ม.6/8 เลขที่ 12

 40. ข้อสอบ : ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้อง (แนวข้อสอบ O-NET 57)
  1 ฝ้ายเป็นเส้นใยเซลลูโลสที่พบในธรรมชาติ
  2พอลิไวนิลคลอไรด์เกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม
  3พอลิสไตรีนมีโครงสร้างเป็นแบบอสัณฐาน มีสมบัติแข็งแต่เปราะ
  4พอลิเอทิลีนเป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างแห ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้

  เฉลย : 4 พอลิเอทิลีนเป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นหรือแบบกิ่ง
  เป็นพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้

  นางสาวศรีทอง คำเมือง ม6/1 เลขที่ 27

 41. ข้อสอบ:. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยางสังเคราะห์(O-NET 52)

  1. พอลิบิวตาไดอีนเป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม
  2. ยางเอสบีอาร์เป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม
  3. ยางเอสบีอาร์เป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น
  4. นีโอพรีนเป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น

  เฉลย
  ตอบ 2
  พอลิบิวตาไดอีน มีมอนอเมอร์ คือ บิวตาไดอีน ส่วนนีโอพรีน มีมอนอเมอร์ คือ คลอโรบิวตาไดอีน จึงเป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม
  ยางเอสบีอาร์ มีมอนอเมอร์ คือ สไตอีนและบิวตาไดอีน ส่วนยางเอบีเอส มีมอนอเมอร์ คือ อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน และบิวตาไดอีน จึงเป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม

  นางสาว ทรงอัปสร เจนใจ ม.6/2 เลขที่ 39

 42. ข้อสอบ:การทดสอบสารอาหาร A B C และ D ได้ผลตามลำดับ ( O-nat 49 )
  ชนิดของสารอาหาร , สารละลายไอโอดีน , สารละลายเบเนดิกส์, สารละลาย NaOH ผสมกับ CuSO4
  A , สีน้ำเงิน, ตะกอนสีแดงอิฐ, สีฟ้า
  B , สีน้ำตาลอมเหลือง , สีฟ้า , สีม่วง
  C , สีน้ำเงิน , สีฟ้า, สีฟ้า,
  D , สีน้ำตาลอมเหลือง , ตะกอนสีแดงอิฐ, สีฟ้า

  ถ้านักเรียนต้องดูแลคนไข้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 110 mg ต่อ 100 cm3 ของเลือด และมีความดันสูง นักเรียนไม่ควรให้อาหารชนิดใดต่อคนไข้
  1. A เท่านั้น
  2. C เท่านั้น
  3. A และ D
  4. B และ C

  เฉลยข้อ 1.
  – พลาสติกที่ใช้ทำกล่องใส่โฟมใส่อาหาร คือ พอลิสไตรีน จัดเป็นพวกเทอร์โมพลาสติกเมื่อถูกเผาไหม้จะมี
  เขม่ามากและมีควันกลิ่นคล้ายแก๊สจุดตะเกียง
  – ยางยืดรัดของเป็นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นและเหนียวไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้เมื่อถูกเผา
  ไหม้จะมีเขม่ามาก  และมีควันดำ

  นางสาวแสงหอม แสงปัน ม.6/2 เลขที่ 18

 43. ข้อสอบ:การทดสอบสารอาหาร A B C และ D ได้ผลตามลำดับ
  ชนิดของสารอาหาร , สารละลายไอโอดีน , สารละลายเบเนดิกส์, สารละลาย NaOH ผสมกับ CuSO4
  A , สีน้ำเงิน, ตะกอนสีแดงอิฐ, สีฟ้า
  B , สีน้ำตาลอมเหลือง , สีฟ้า , สีม่วง
  C , สีน้ำเงิน , สีฟ้า, สีฟ้า,
  D , สีน้ำตาลอมเหลือง , ตะกอนสีแดงอิฐ, สีฟ้า

  ถ้านักเรียนต้องดูแลคนไข้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 110 mg ต่อ 100 cm3 ของเลือด และมีความดันสูง นักเรียนไม่ควรให้อาหารชนิดใดต่อคนไข้
  1. A เท่านั้น
  2. C เท่านั้น
  3. A และ D
  4. B และ C

  เฉลยข้อ 1.
  – พลาสติกที่ใช้ทำกล่องใส่โฟมใส่อาหาร คือ พอลิสไตรีน จัดเป็นพวกเทอร์โมพลาสติกเมื่อถูกเผาไหม้จะมี
  เขม่ามากและมีควันกลิ่นคล้ายแก๊สจุดตะเกียง
  – ยางยืดรัดของเป็นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นและเหนียวไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้เมื่อถูกเผา
  ไหม้จะมีเขม่ามาก  และมีควันดำ

  นางสาวแสงหอม แสงปัน ม.6/2 เลขที่ 18

 44. ข้อสอบ: พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (O-NET 2550 )
  ก. ไนลอนและอีพอกซีจัดเป็นเทอร์มอพลาสติก
  ข. เอทิลีนจัดเป็นมอนอเมอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในการผลิตพอลิเมอร์
  ค. ซิลิโคน ที่ใช้ในงานศัลยกรรมจัดเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง
  ง. ยางธรรมชาติและยางเทียม IR ต่างมีไอโซปรีนเป็นมอนอเมอร์
  ข้อใดถูกต้อง
  1. ก ข และ ค
  2. ข ค และ ง
  3. ก ข และ ง
  4. ก ค และ ง

  เฉลยข้อ 2
  แนวคิด ข้อ ก. ผิด เนื่องจากอีพอกซีจะเป็นพลาสติกเทอร์มอเซต
  ข้อ ข. ถูกต้อง
  ข้อ ค. ถูกต้อง เนื่องจากซิลิโคนเกิดจาก SiO2 รวมกับอัลคิลคลอไรด์(RCI) จะได้สารที่เป็นมอนอเมอร์
  ข้อ ง. ถูกต้อง เนื่องจากยางธรรมชาติและยางเทียม IR (Isoprene rubber) ต่างมีไอโซปรีน เป็นสารตั้งต้นเหมือนกัน

  นางสาว อารยา อุ่นแปง ม.6/2 เลขที่ 33

 45. 1. พลาสติกชนิดหนึ่งนำมาใช้ทำสวิตซ์ไฟฟ้า เป็นพลาสติกที่มีความแข็งมาก แต่เมื่อถูกความร้อนสูงมากๆ จะเปราะและแตกหักได้ พลาสติกชนิดนี้น่าจะมีโครงสร้างแบบใด
  1. โครงสร่างแบบกิ่ง
  2. โครงสร้างแบบเส้น
  3. โครงสร้างแบบร่างแห
  4. โครงสร้างแบบกิ่งหรือแบบร่างแห

  เฉลย ข้อ 3 พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบกิ่งจะมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวต่ำ มีความยืดหยุ่น ความเหนียวต่ำ เมื่อร้อนจะอ่อนตัวและเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นจะมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวสูง มีลักษณะแข็ง ขุ่น และเหนียว ส่วนพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างแหจะมีความแข็งแกร่ง แต่เปราะ

  นางสาว วิภาดา มาเยอะ ม.6/8 เลขที่ 33

 46. ข้อใดเป็นฟอริเมอร์ธรรมชาติทั้งหมด ( O-Net 49 )
  1. แป้ง เซลลูโลส พอลิสไตรีนพลีน
  2. โปรตีน พอลิไอโซพรีน กรดนิวคลีอิก
  3. ยาพารา พอลิเอทิลีน เทฟลอน
  4. ไกลโคเจน ไขมัน ซิลิโคน
  เฉลยขอ 2.
  ขอ 1 ผิด เพราะ พอลิสไตรีนพลีน กรดนิวคลิอิก เปนพอลิเมอรสังเคราะห แปงและเซลลูโลส เปนพอลิเมอรธรรมชาติ
  ขอ 2 ถูก เพราะ โปรตีน พอลิไอโซพรีน และกรดนิวคลีอิก เปนพอลิเมอรธรรมชาติ
  ขอ 3 ผิด เพราะ พอลิเอทิลีน และ เทฟลอน เปนพอลิเมอรสังเคราะห สวนยางพารา เปนพอลิเมอรธรรมชาติ
  ขอ 4 ผิด เพราะ ไกลโคเจน เปนพอลิเมอรสังเคราะห สวนไขมัน ไมใชพอลิเมอร

  นางสาว จันทร์จุลี เครื่องไชย เลขที่21 ม.6/8

  **เอาที่โพสล่าสุดนี้นะค่ะ อันเก่านั้นไม่เอาแล้วค่ะ **

 47. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยางสังเคราะห์
  1. พอลิบิวตาไดอีนเป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม
  2. ยางเอสบีอาร์เป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม
  3. ยางเอสบีอาร์เป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น
  4. นีโอพรีนเป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น
  เฉลย
  ตอบ 2
  พอลิบิวตาไดอีน มีมอนอเมอร์ คือ บิวตาไดอีน ส่วนนีโอพรีน มีมอนอเมอร์ คือ คลอโรบิวตาไดอีน จึงเป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม
  ยางเอสบีอาร์ มีมอนอเมอร์ คือ สไตอีนและบิวตาไดอีน ส่วนยางเอบีเอส มีมอนอเมอร์ คือ อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน และบิวตาไดอีน จึงเป็นโคพอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม
  นางสาว จันทร์จุลี เครื่องไชย เลขที่21 ชั้นม.6/8

 48. พลาสติกชนิดใดที่ใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารในท้องตลาด
  ก.พอลิเอทิลีน
  ข.พอลิสไตรีน
  ค.พอ ลิโพรพิลีน
  ง.พอลิไวนิลคลอรีน

  เฉลย ข้อ ค. พอลิโพรพิลีน เพราะ พอลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP) เป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แข็งกว่าพอลิเอทิลีนทนต่อสารไขมันและความร้อนสูงใช้ทำแผ่นพลาสติถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่ทนร้อน หลอดดูดพลาสติก

  นาย โสภณวิชญ์ บุญวิเทียน ม.6/8 เลขที่ 6

 49. ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติทั้งหมด
  1. ลินิน ไนลอน เซลลูโลส
  2. พีวีซี นีโอพรีน ยางพารา
  3. ไคติน ซิลิโคน ไกลโคเจน
  4. แป้ง โปรตีน กรดนิวคลีอิก
  เฉลย ข้อ 4 เพราะลินิน เซลลูโลส ยางพารา ไคติน ไกลโคเจน แป้ง โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เป็น
  พอลิเมอร์ธรรมชาติ ส่วนไนลอน พีวีซี นีโอพรีน ซิลิโคน เป็นพอลิเมอร์สังเค

  นางสาว คำทิพย์ แสงน้อย ม.6/8 เลขที่ 27

 50. เพราะเหตุใดพลาสติกเทอร์มอเซต เมื่อขึ้นรูปด้วยการผ่านความร้อนหรือแรงดันแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้อีก ?
  1. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบกิ่ง
  2. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบเส้น
  3. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบร่างแห
  4. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบกิ่งและแบบเส้น
  ตอบ 3.
  เฉลย ข้อ 3.
  ข้อ 1. ผิด เนื่องจากไกลโคเจนละลายน้ำ ส่วนเซลลูโลสไม่ละลายน้ำ
  ข้อ 2. ผิด เนื่องจากมอลเทสเป็นเอนไซม์ที่สลายน้ำตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส 2 โมลกุล
  ข้อ 3. ถูก เนื่องจากพอลิเมอไรเซชันของกลูโคสจะเป็นแบบควบแน่นน้ำด้วย
  ข้อ 4. ผิด เนื่องจากฟรักโทสเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 6 อะตอม มี่สูตร C6H12O6
  ส่วนไรโบสเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม มีสูตร C5H10O5

  นางสาว แสงหล้า ศรีแก้ว ม.6/8 เลขที่ 24

 51. ข้อสอบ: ข้อใดจับคู่ของมอนอเมอร์และพอลิเมอร์ได้ถูกต้อง (O-net 51)
  1. ไอโซพรีน ยางพารา
  2. เอมีน พอลิเอไมด์
  3. กรดอะมิโน ดีเอ็นเอ
  4. แลกโตส กาแลกโตส

  เฉลย: 1. ไอโซพรีน ยางพารา เพราะ ไอโซพรีนเป็นหน่วยย่อยของยางพารา
  พอลิเมอร์คือสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วยหน่วยเล็กๆ ของสารที่อาจจะเหมือนกันหรือต่างกันมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนต์ ส่วนมอนอเมอร์คือหน่วยเล็กๆ ของสารในพอลิเมอร์

  นางสาวศรัณย์พร ศรีคงเกิด ม.6/8 เลขที่18

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: