บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

—- ตัวอย่าง —–

บทที่ 3

วิธีศึกษาค้นคว้า

        การศึกษาค้นคว้า เรื่อง …………………………………………………….  กลุ่มของข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 กำหนดประเด็นศึกษา

ประเด็นที่จะศึกษา คือ ……………………………………………(โดยระบุที่มาของหัวข้อ  ว่าได้มาอย่างไร เช่น)  กลุ่มของข้าพเจ้าได้ค้นหาหัวข้อจาก ……………………………………………  ได้จำนวน      ……หัวข้อ  และนำมาอภิปรายเพื่อคัดเลือก  และตัดสินใจเลือกหัวข้อการศึกษาค้นคว้านี้ เพราะน่าสนใจและ……………………………………..

3.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง กลุ่มของข้าพเจ้าจะศึกษาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ หนังสือ และนิตยสารต่างๆ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายในแต่ละแนวเพลง โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า  ดังนี้

บอกแหล่งศึกษาค้นคว้า
ระบุหัวข้อที่ศึกษาค้นคว้า

3.3 ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาค้นคว้า เรื่อง ………………………………………………….. กลุ่มของข้าพเจ้าได้ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลในหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    ระบุประเด็นที่จะจัดเก็บข้อมูล  ไม่ต้องพิมพ์ตาราง

3.4 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการดำเนินงาน คือ กลุ่มของข้าพเจ้าได้นำแบบสอบถาม เรื่อง ……………………………………ไปจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  คือ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …….. จำนวน ……. ห้อง   โดยเก็บข้อมูลเฉพาะนักเรียนที่มีเลขที่ ………………..

ระบุเป็นข้อๆ  มีลำดับการดำเนินงาน
1.
2.
3.


Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: