กิจกรรม 3 ที่มาและความสำคัญ

หลักในการเขียน
ในการเขียนที่มาและความสำคัญของหัวข้อการศึกษาค้นคว้า ผู้ทำโครงงานจำเป็นต้องศึกษา หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจะศึกษา หรือพูดเข้าใจง่าย ๆ ว่าเรื่องที่สนใจจะศึกษานั้นต้องมีทฤษฎีแนวคิดสนับสนุน เพราะความรู้เหล่านี้จะเป็นแนวทางสำคัญในเรื่องต่อไปนี้

– แนวทางตั้งสมมติฐานของเรื่องที่ศึกษา

– แนวทางในการออกแบบการทดลองหรือการรวบรวมข้อมูล

– ใช้ประกอบการอภิปรายผลการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเพื่อนำความรู้และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ต่อไป

การเขียนที่มาและความสำคัญของประเด็นศึกษา คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไม   ต้องทำ ทำแล้วได้อะไร หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป

ส่วนที่ 1 คำนำ :

เป็นการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพทั่ว ๆ ไป หรือปัญหาที่มีส่วนสนับสนุนให้ริเริ่มการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

ส่วนที่ 2 เนื้อเรื่อง :

อธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมี หลักการ ทฤษฎีสนับสนุนเรื่องที่ศึกษา หรือการบรรยายผลกระทบ ถ้าไม่ทำประเด็นศึกษานี้

ส่วนที่ 3 สรุป :

สรุปถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามส่วนที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหา ค้นข้อความรู้ใหม่ ค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้เป็นไปตามเหตุผลส่วนที่ 1

ตัวอย่างที่มาและความสำคัญ

การทำบัญชีครัวเรือน

ด้วยกระแสพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทำนาปี และประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้าน ฐานะส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ยากจน ดังนั้น ผู้จัดทำจึงหาแนวทางจัดทำโครงงาน”การทำบัญชีครัวเรือน” เพื่อปลูกฝังประชาชนในเรื่องการประหยัดอดออมอย่างยั่งยืน

เครื่องพ่นน้ำเอนกประสงค์

ปัจจุบันเครื่องพ่นน้ำที่ใช้กันอยู่ สำหรับใช้พ่นยาหรือพ่นน้ำรดต้นไม้ มักจะมี 2 แบบ คือแบบชนิดใช้เครื่องยนต์ที่มีน้ำหนักมากทำให้ลำบากต่อการใช้ อีกชนิดหนึ่งใช้วิธีสะพายไว้ด้านหลังต้องใช้มือขยับคันโยกที่ถังตลอดเวลาทำให้เกิดแรงดันน้ำพ่นออกมา การใช้เครื่องยนต์ก่อให้เกิดการเผ่าไหม้ของเชื้อเพลิง ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ชนิดที่ต้องใช้แรงงานโดยใช้มือโยกอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดอาการเมื่อยล้ากับผู้ใช้อย่างรวดเร็ว ทำให้งานทำได้น้อย

ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องพ่นน้ำ โดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ ไม่เกิดมลพิษทางอากาศ และเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ โดยใช้แบตเตอรี่ มาเป็นตัวช่วยให้ทำงานตามต้องการ

“เครื่องพ่นน้ำเอนกประสงค์” สามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศ ช่วยให้การใช้แรงงานมนุษย์ลดดง ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

http://teema10.blogspot.com/2009_11_01_archive.html

อ่างล้างจานรักษาสิ่งแวดล้อม

น้ำมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันมนุษย์ใช้น้ำอย่างไม่คำนึงถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นเห็นแก่ตัว มักง่าย เช่น ใช้ในการชำระล้างร่างกาย และสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง โดยไม่มีการกรองหรือการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ  ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ  จากข้อความข้างตนเป็นการยกตัวอย่างบางส่วนของการกระทำของมนุษย์ในปัจจุบันเท่านั้น  จะเห็นได้ว่ามนุษย์นั้นปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง โดยตรงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถ้าไม่มีการกรองน้ำเสียหรือการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง จะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ทั้งที่อยู่ในน้ำและบนบก ทำให้ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นลดลง สัตว์น้ำขาดออกซิเจนตายแล้วทำให้น้ำเน่าเสีย มนุษย์ก็ต้องรับประทานสัตว์น้ำที่มีสารเคมีเจือปนอยู่ในตัวสัตว์น้ำ เป็นต้น เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โดยการบำบัดน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้นก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์จึงได้คิดประดิษฐ์อ่างล้างจานรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ำที่เกิดจากความมักง่ายและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในสังคมยุคปัจจุบัน และยังรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดำรงไว้

http://www.thaigoodview.com/node/32240

ไข่หวาน

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไข่เป็นอาหารหลักของคนเรามานาน  ไข่มีมากมายตามท้องตลาดและสามารถทำอาหารได้ง่าย  จึงมีการคิดค้นแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นไข่เค็ม  ไข่เยี่ยวม้า  เป็นที่มากมาย แต่ยังไม่มีใครคิดริเริ่มทำไข่หวาน  คณะผู้จัดทำ จึงริเริ่มคิดการทำไข่หวานโดยต่อยอดจากไข่เค็มที่ทำมาจากการดองไข่ให้เค็ม มาเป็นใช้น้ำตาลในการแช่อิ่มแทนและเราคิดว่าถ้าเราได้ใส่น้ำใบเตยเข้าไปก็จะทำให้ไข่ มีรสหวานหอมน่ารับประทานและมีประโยชน์ยิ่งขึ้น เพราะใบเตยหรือน้ำใบเตยมีประโยชน์ในการช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำและยังช่วยบำรุงหัวใจ และคณะผู้จัดทำ ยังได้ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์ของคณะผู้จัดทำ และให้ชื่อว่า “ ไข่หวานเมืองสองแคว เพื่อเป็นที่รู้จักและเป็นของฝากของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

http://www.yangtalad.ac.th/worknid/worknid52/worknid50752/wessaphu/index3.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: