กิจกรรม 2 กำหนดหัวข้อ

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

เป็นขั้นตอนที่สำคัญทีสุดในการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ นอกเหนือจากการวางแผนการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องคิดและเลือกด้วยตนเอง หัวข้อเรื่องของการศึกษาค้นคว้า ควรจะมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน บ่งชัดว่าจะศึกษาอะไรหรือตัวแปรใด มีขอบเขตการศึกษากว้างแค่ไหน การศึกษาค้นคว้าทีมีคุณค่าควรเป็นเรื่องแปลกใหม่ หรือเรื่องทียังไม่มีใครศึกษามาก่อน มีประโยชน์ และสามารถนำผลการศึกษาทีได้ ไปประยุกต์ใช้ได้ ซึงจะแสดงถึงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำการศึกษาค้นคว้า โดยทั่วๆ ไป หัวข้อเรื่องที่จะทำการศึกษาค้นคว้า มักจะได้มาจากปัญหาที่เกิดในชีวิตประจำวัน คำถาม หรือความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนเองการได้มาของหัวข้อเรื่องทีจะทำการศึกษาค้นคว้านั้น มีทีมาจากแหล่งความคิดมากมายหลายแหล่งด้วยกัน ได้แก่

1. จากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน ทีผู้เรียนต้องการแก้ไข เช่น ปัญหาสุนัขปัสสาวะรดล้อรถยนต์ ทำให้ล้อรถยนต์เป็นสนิมและผุกร่อน ปัญหาข้าวสารที่เก็บไว้มีมอดหรือแมลงมากิน ปัญหารอยเปื้อนบนเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มจากหมากฝรั่งหรือยางไม้ ปัญหากลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นหรือชั้นเก็บรองเท้า ปัญหาสุนัขเฝ้าบ้านกินอาหารจากคนแปลกหน้าแล้วไม่ยอมเห่า เป็นต้น

2. จากงานอดิเรกของนักเรียนเอง เช่น การเลี้ยงปลาเงินปลาทองให้มีสีสวยงาม การปลูกดอกไม้ให้มีดอกใหญ่และสีสวย การป้องกันแมลงศัตรูพืชมากัดกินพืชผักสวนครัว การป้องกันเห็บเหาให้สัตว์เลี้ยง เป็นต้น

3. จากการไปท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น แหล่งชุมชน สถานประกอบการวนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

4. จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะแหล่งความรู้จากอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งความรู้ที่ถือว่าเป็นแหล่งความรู้ไร้ขอบเขต เป็นแหล่งความรู้ที่ผู้ทำการศึกษาค้นคว้า จะค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ได้อย่างไม่มีที่สินสุด และมีความรู้ความก้าวหน้าใหม่ๆ เกิดขึ้น ทุกวันในอินเทอร์เน็ต

5. การอ่านหนังสือต่างๆ เช่น ตำรา หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร บทความ เป็นต้น

6. จากการฟังบรรยายทางวิชาการ การฟังและชมรายการวิทยุและโทรทัศน์

7. จากการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ทีผู้อื่นทำไว้แล้ว

8. จากกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน

9. จากการเข้าชมนิทรรศการ หรือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. จากการสนทนากับครู อาจารย์ เพื่อนๆ หรือบุคคลอื่นๆ

11. จากการสังเกตปรากฏการณ์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รอบตัว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: